Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยมี นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมศรีสุทโธ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด

วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา โดย นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ที่ว่าการอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ แสนประเสริฐ ปลัดอำเภอลานกระบือ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ที่ว่าการอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานีจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ระดับจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ระดับจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามโครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีนายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายสรสาสน์ สีเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงานเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวยปราสาท ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราลงพื้นที่ติดตามผลการประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นางสาวสุภาภรณ์ เจริญศิริโสภาคย์ ผู้อำนวยการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางบุปผา ภูมิภักดิ์โภคิน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นายกฤษฏ์ปฐม กรวยทอง และ นายปรัชญา เลิศกิจจานุวัฒน์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามผลการประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในพื้นที่อำเภอสนามชัยเขต ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น "จังหวัดคุณธรรม" ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดทำประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น "จังหวัดคุณธรรม" ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ณ ห้องเมืองราด ชั้น ๕ อาคาร ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

กรมการศาสนารวมพลังสังคมไทยสู่วิถีคุณธรรม ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วย นายไชยวัฒน์ จุนถิรพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้แทนหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเทพนคร อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

กรมการศาสนา จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ภาคเหนือ เสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรมทั่วประเทศ

วันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ภาคเหนือ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีพระครูปลัดสุวัฒนวินัยคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และพระครูปลัดสุทิน ปุสฺสทัตโต ผู้แทนเจ้าคณะเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์(ธ) นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมมหาธาตุ ชั้น ๓ อาคาร ๑

พิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดฉะเชิงเทราสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดฉะเชิงเทราสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ฯ ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินองค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินองค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และมอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กร อำเภอ ที่เข้าร่วมประเมินองค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น ๔