Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการศาสนาจัดประชุมจัดทำกรอบแผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการระดับนโยบายภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมจัดทำกรอบแผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการระดับนโยบายภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อติดตามประเมินผลชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีประธาน รองประธานคณะอนุกรรมการทั้ง 4 คณะ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม


จำนวนผู้เข้าชม : 257

กลับหน้าแรก