Loading...

คลังข้อมูลเอกสาร

#ชื่อเอกสารจำนวนเข้าชมดาวน์โหลด
1ร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมฯ ระยะที่ 2 (66-70)135
2แบบสรุปประวัติผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ126
31.แบบประเมินเกณฑ์ชุมชน ปี 2565193
42.แบบประเมินเกณฑ์องค์กร ปี 2565201
53.แบบประเมินเกณฑ์อำเภอ ปี 2565138
64.แบบประเมินเกณฑ์จังหวัด ปี 2565122
75.การคัดเลือกโดดเด่น ปี 2565126
86.เกณฑ์ชุมชน ปี 2565 (70ข้อ)98
97.แนวทางการประเมิน ปี 2565153
108.แนวทางการประกาศยกย่อง ปี 2565137
119.สรุปหลักฐานประกอบเกณฑ์ ปี 2565179
1210.แบบรายงานชุมชนองค์กรอำเภอจังหวัดคุณธรรมปี 2565123
13รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ๑/๒๕๖๕227
14๒. แบบตอบรับหนังสือคู่มือการประเมิน พิมพ์ครั้งที่ ๒174
15เกณฑ์การประเมินชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ๗๐ ข้อ258
16แบบรายงานชุมชน องค์กร อำเภอ จังหวัดคุณธรรม ปี ๒๕๖๕271
17๑. แบบตอบรับพิธีมอบโล่รางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ๑๒ ม.ค. ๖๕201
18แบบรายงานการขับเคลื่อนคุณธรรม (เฉพาะกาล) 227
19รายงานการประชุม จัดทำกรอบฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕219
20รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔327