Loading...

คลังข้อมูลเอกสาร

#ชื่อเอกสารจำนวนเข้าชมดาวน์โหลด
1ว 725 รายงานผลโครงการคนดีศรีจังหวัด ปี 2566 151
2ว 724 รายงานผลโครงการคนดีศรีจังหวัด ปี 2566 100
3แบบตอบรับเข้าร่วมสักการะ 24 ก.พ. ถึง 3 มี.ค.67263
4แบบตอบรับเข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 23 ก.พ. 67151
5รายงานการประชุม คกก. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๓/๑๒/๒๕๖๖357
6ตัวอย่างเกียรติบัตรจังหวัดคุณธรรม ปี 2566255
7ตัวอย่างเกียรติบัตรอำเภอคุณธรรม(จังหวัด) ปี 2566224
8ตัวอย่างเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม(จังหวัด) ปี 2566274
9ตัวอย่างเกียรติบัตรชุมชนคุณธรรม(จังหวัด) ปี 2566204
10ตัวอย่างเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม(กทม.) ปี 2566111
11ตัวอย่างเกียรติบัตรชุมชนคุณธรรม(กทม.) ปี 256693
12ตัวอย่างเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม(กระทรวง) ปี 2566181
13การจัดทำคลิปวิดิโอคนดีศรีจังหวัดและคนดีศรีกรุงเทพมหานคร 2567813
14การคัดเลือกคนดีศรีจังหวัดและคนดีศรีกรุงเทพมหานคร 25674,621
15เอกสารประกอบการคัดเลือก คนดีศรีจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๗ (Word)264
16เอกสารประกอบการคัดเลือก คนดีศรีจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๗ (PDF)7,829
17แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์คนดี ฯ246
18แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗7,753
19แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ปี ๒๕๖๖1,401
20แบบฟอร์มวาระการประชุมอนุกรรมการ337