Loading...

คลังข้อมูลเอกสาร

#ชื่อเอกสารจำนวนเข้าชมดาวน์โหลด
61เกียรติบัตรชุมชนคุณธรรม (จังหวัด)414
62ไฟล์นำเสนอประกอบการชี้แจงการขับเคลื่อนแผนแม่บท ปี 2564 546
63แบบรายงานชุมชน องค์กร อำเภอ จังหวัดคุณธรรม ปี 2562 (excel)474
64แบบรายงานจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562313
65แบบรายงานอำเภอคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562279
66แบบรายงานองค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562 (จังหวัด)330
67แบบรายงานชุมชนคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562317
68หนังสือแจ้งรายงานผล ปี 63 และจัดทำแผน ปี 64 (จังหวัด)347
69หนังสือแจ้งรายงานผล ปี 63 และจัดทำแผน ปี 64 (หน่วยงาน)308
70แบบการจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมฯ ปี64 (หน่วยงาน)455
71แบบการจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมฯ ปี64 (จังหวัด)404
72แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ปีงบ 63 (จังหวัดและหน่วยงาน)358
73แบบรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563299
74หนังสือขอข้อมูลรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 63 (ถึง ผวจ.)360
75แบบฟอร์มรายงานข้อมูลสรุปภาพรวมปี 63 ของกรุงเทพมหานคร306
76แบบฟอร์มรายงานข้อมูลสรุปภาพรวมปี 63 ของหน่วยงาน363
77แบบฟอร์มรายงานข้อมูลสรุปภาพรวม ปี 63 ของจังหวัด1,493
78แบบฟอร์มรายงานข้อมูลสรุปภาพรวม ปี 63 ของกระทรวง412
79เอกสารแจ้งการรายงานผลปี ๖๒ และจัดทำแผนปี ๖๓ กระทรวง/หน่วยงาน545
80เอกสารแจ้งการรายงานผลปี ๖๒ และจัดทำแผนปี ๖๓ (จังหวัด)502