Loading...

คลังข้อมูลวิดีโอ

"จิตอาสา" หนังสั้น คุณธรรม ๔ ประการ

คลิปหนังสั้น เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา ในความอุปถัมภ์ ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

"สุจริต" หนังสั้น คุณธรรม ๔ ประการ

คลิปหนังสั้น เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา ในความอุปถัมภ์ ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

"พอเพียง" หนังสั้น คุณธรรม ๔ ประการ

คลิปหนังสั้น เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา ในความอุปถัมภ์ ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

"วินัย" หนังสั้น คุณธรรม ๔ ประการ

คลิปหนังสั้น เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา ในความอุปถัมภ์ ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ยกย่องชุมชนองค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ๒๕๖๔

วีดีทัศน์ยกย่องชุมชนองค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ๒๕๖๔

สคช. องค์กรคุณธรรมต้นแบบ พ.ศ. ๒๕๖๔

สคช. องค์กรคุณธรรมต้นแบบ พ.ศ. ๒๕๖๔ การขับเคลื่อน สคช. สู่องค์กรคุณธรรม ตามเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม ของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ