Loading...

คลังข้อมูลเอกสาร

#ชื่อเอกสารจำนวนเข้าชมดาวน์โหลด
1ร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมฯ ระยะที่ 2 (66-70)245
2แบบสรุปประวัติผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ160
31.แบบประเมินเกณฑ์ชุมชน ปี 2565318
42.แบบประเมินเกณฑ์องค์กร ปี 2565348
53.แบบประเมินเกณฑ์อำเภอ ปี 2565201
64.แบบประเมินเกณฑ์จังหวัด ปี 2565182
75.การคัดเลือกโดดเด่น ปี 2565204
86.เกณฑ์ชุมชน ปี 2565 (70ข้อ)156
97.แนวทางการประเมิน ปี 2565222
108.แนวทางการประกาศยกย่อง ปี 2565184
119.สรุปหลักฐานประกอบเกณฑ์ ปี 2565261
1210.แบบรายงานชุมชนองค์กรอำเภอจังหวัดคุณธรรมปี 2565174
13รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ๑/๒๕๖๕280
14๒. แบบตอบรับหนังสือคู่มือการประเมิน พิมพ์ครั้งที่ ๒218
15เกณฑ์การประเมินชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ๗๐ ข้อ314
16แบบรายงานชุมชน องค์กร อำเภอ จังหวัดคุณธรรม ปี ๒๕๖๕323
17๑. แบบตอบรับพิธีมอบโล่รางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ๑๒ ม.ค. ๖๕236
18แบบรายงานการขับเคลื่อนคุณธรรม (เฉพาะกาล) 255
19รายงานการประชุม จัดทำกรอบฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕261
20รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔350