Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราลงพื้นที่ติดตามผลการประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นางสาวสุภาภรณ์ เจริญศิริโสภาคย์ ผู้อำนวยการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางบุปผา ภูมิภักดิ์โภคิน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นายกฤษฏ์ปฐม กรวยทอง และ นายปรัชญา เลิศกิจจานุวัฒน์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามผลการประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในพื้นที่อำเภอสนามชัยเขต ซึ่งคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมระดับอำเภอสนามชัยเขต นำโดย นายอำเภอสนามชัยเขต ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดประชุมติดตามผลการประเมินฯ จากชุมชนคุณธรรม จำนวน ๒๗ แห่ง องค์กรคุณธรรม จำนวน ๓ แห่ง และอำเภอคุณธรรม จำนวน ๑ แห่ง ตามเกณฑ์การประเมินระดับคุณธรรม ๙ ขั้นตอน ๓ ระดับ ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

ในการนี้ ชุมชนและองค์กรคุณธรรม ตามบัญชีรายชื่อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ได้ร่วมประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณธรรม ๙ ขั้นตอน ๓ ระดับ และจัดส่งแบบประเมินคุณธรรมดังกล่าว ให้กับผู้ประสานงานวัฒนธรรมเรียบร้อยแล้ว ได้แก่
ชุมชนคุณธรรม จำนวน ๑๒ แห่ง
องค์กรคุณธรรม จำนวน ๒ แห่ง และมีหน่วยงานในพื้นที่อำเภอสนามชัยเขต สนใจเข้าร่วมประเมินตนเองเป็นองค์กรคุณธรรมเพิ่มเติม จำนวน ๕ แห่ง
รวมทั้งสิ้น ๑๙ แห่ง โดยจะจัดส่งหลักฐานประกอบการประเมินตนเองกลับไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายในวันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ต่อไป 


จำนวนผู้เข้าชม : 473

กลับหน้าแรก