Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย จัดพิธีมอบเกียรติบัตรองค์กร และอำเภอคุณธรรม ระดับคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย จัดพิธีมอบเกียรติบัตรองค์กร และอำเภอคุณธรรม ระดับคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕)

โดยมี นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กร ระดับคุณธรรมต้นแบบ จำนวน ๖๐ องค์กร และอำเภอระดับคุณธรรมต้นแบบ จำนวน ๙ อำเภอ ในที่ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ หอประชุมจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย และในส่วนของชุมชนคุณธรรม ทั้ง ๓ ระดับ และองค์กรระดับส่งเสริมคุณธรรม และระดับคุณธรรม มอบหมายให้นักวิชาการวัฒนธรรมอำเภอ ประสานขอให้นายอำเภอมอบในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในระดับอำเภอ 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)


จำนวนผู้เข้าชม : 494

กลับหน้าแรก