Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

วธ. ยกย่อง ๑๕๓ องค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ เสริมแรงจูงใจขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ส่งเสริมสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

วธ. ยกย่อง ๑๕๓ องค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ เสริมแรงจูงใจขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ส่งเสริมสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

วันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สังกัดองค์กรอิสระ หน่วยราชการอิสระและองค์กรภาคเอกชน ในส่วนกลาง โดยมี นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม คณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ซึ่งเป็นแผนที่ดำเนินการต่อเนื่องจากแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๕) มีเป้าหมาย “คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ” และมีตัวชี้วัด ดัชนีคุณธรรม ๕ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” ซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้เห็นชอบผลการประเมินและการประกาศยกย่อง ชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ใน ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับพัฒนาคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ จากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมจำนวน ๔๒,๔๓๐ แห่ง ได้รับเกียรติบัตรจากประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ระดับกระทรวง กรุงเทพมหานคร และประธานอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ตามประเภทและระดับที่ประเมิน

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กำหนดจัดงานพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สังกัดองค์กรอิสระ หน่วยราชการอิสระและองค์กรภาคเอกชน ในส่วนกลาง ในวันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โดยมีหน่วยงานราชการอิสระและองค์กรภาคเอกชน จำนวน ๑๕๓ องค์กร ประกอบด้วย ระดับส่งเสริมคุณธรรม ๘๐ องค์กร และระดับคุณธรรมต้นแบบ ๗๓ องค์กร เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเสริมแรงจูงใจในการส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในการสร้าง “สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

นางยุพา กล่าวเพิ่มเติมว่า การขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทยจะเกิดขึ้นอย่างเข้มแข็งและมั่นคงได้ ต้องได้รับความร่วมมือการขับเคลื่อนการดำเนินงานจากเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมสร้างสังคมไทยในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เห็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรมและสะท้อนพฤติกรรมที่แสดงออกถึงคุณธรรม ๕ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” คนไทยได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต รวมทั้งน้อมนำหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ มีระบบการบริหารงานด้านคุณธรรมที่มีมาตรฐาน มีแผนงานและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม สร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรภาครัฐมีความสุจริต ส่งผลให้ค่าคะแนนการประเมินดัชนีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA เพิ่มสูงขึ้น อันจะนำสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน


จำนวนผู้เข้าชม : 275

กลับหน้าแรก