Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้มอบหมายให้ นางรวงทอง พลธิราช วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณารับรองผลการประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม รวมถึง การคัดเลือกชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ในระดับ : คุณธรรมต้นแบบโดดเด่นของจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ทั้งนี้การประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม จัดทำขึ้นตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๕) ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ภายใต้การกำกับดูแลโดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ซึ่งได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมคุณธรรมในทุกภาคส่วน โดยกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินที่มีมาตรฐานกลาง ในการประเมินความสำเร็จ ๓ ระดับ คือ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดหนองคาย มีการประเมินชุมชนระดับคุณธรรมต้นแบบ จำนวน ๑๑๖ ชุมชน เพื่อ คัดเลือกเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ๑ ชุมชน และ มีการประเมินองค์กรระดับคุณธรรมต้นแบบ จำนวน ๖๐ องค์กร เพื่อคัดเลือกเป็น องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ๑ องค์กร และ มีการประเมินอำเภอ ระดับอำเภอคุณธรรมต้นแบบ จำนวน ๙ อำเภอ เพื่อคัดเลือกเป็นอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น 1 อำเภอ โดยผลการคัดเลือกของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดหนองคาย มีดังนี้

- ชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ได้แก่ ชุมชนบ้านสีกายเหนือ หมู่ที่ ๖ ต.สีกาย อ.เมือง

- องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

- อำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ได้แก่ อำเภอศรีเชียงใหม่

ซึ่งทั้ง ๓ หน่วยงานจะเดินได้ทางเข้ารับโล่รางวัลในส่วนกลางต่อไป และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมการประเมิน จังหวัดหนองคายจะมอบเกียรติบัตรให้ในวันประชุมกรมการจังหวัดอีกวาระหนึ่ง


จำนวนผู้เข้าชม : 785

กลับหน้าแรก