Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการศาสนาจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. กรมการศาสนาจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมี นายประเสริฐ เล็กสรรเสริญ ประธานคณะอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม มีคณะอนุกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM)

โดยมีวารการะประชุม ดังนี้
๑. รายงานผลการจัดอบรมหลักสูตรนักส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ ๔ ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม แห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๓. รายงานผลการจัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๔. แนวทางการจัดอบรมการส่งเสริมคุณธรรมตามแผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๕. แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเด็กอายุ ต่ำกว่า ๑๓ ปี
๖. การจัดทำหนังสือองค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรม ๕ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู”


จำนวนผู้เข้าชม : 141

กลับหน้าแรก