Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๑ พระนครคีรี ชั้น ๕ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน

ในการนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ดังนี้
- เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
- แผนการพัฒนา/ยกระดับ และการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
- การประเมินจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
- การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗


จำนวนผู้เข้าชม : 232

กลับหน้าแรก