Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการศาสนารวมพลังสังคมไทยสู่วิถีคุณธรรม ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วย นายไชยวัฒน์ จุนถิรพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้แทนหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเทพนคร อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ทำหน้าที่ส่งเสริมและบูรณาการให้องค์กรทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย เพื่อให้คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเป้าหมายภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ มีตัวชี้วัดดัชนีคุณธรรม ๕ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ หน่วยงานภาครัฐน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงาน มีค่า ITA เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ จากค่าเฉลี่ยในปัจจุบัน ๘๗.๕๗% นอกจากนี้ยังมีตัวชี้วัดย่อยอีก ๗ ตัวชี้วัด อาทิ การเพิ่มหน่วยงานภาครัฐที่มีค่า ITA ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ ๘๕ คะแนน จากเดิม ๕,๘๕๕ แห่ง เป็น ๖,๔๔๑ แห่ง การเพิ่มชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมจากเดิม ๓๙,๑๐๒ แห่ง เป็น ๔๓,๐๑๒ แห่ง เป็นต้น

กรมการศาสนาจึงได้จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขึ้นในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และเกณฑ์การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ตามแผนปฏิบัติการฯ โดยในห้วงเดือนมีนาคม – เมษายนที่ผ่านมาได้จัดการประชุมขึ้นในภาคใต้ คือ จังหวัดสงขลา ภาคกลาง จังหวัดเพชรบุรี และภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี สำหรับการประชุมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยทุกภาคส่วนพร้อมที่จะได้มาร่วมประชุม และมีเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมฯ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด รวมทั้งการส่งเสริมคนดีในจังหวัดทั้งประเภทเด็ก เยาวชน และประชาชน ตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเป็นการสนับสนุนยกระดับให้บรรลุตัวชี้วัดการขับเคลื่อน ชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต่อไป

นายชัยพล สุขเอี่ยม กล่าวต่ออีกว่า การขับเคลื่อนประเทศ ก้าวไปสู่สังคมคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อให้ประเทศไทยมีความสงบสุข สมานฉันท์ และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศนั้น ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันผลักดันให้ “คุณธรรม” เป็นคุณค่าหลักนำการพัฒนา พร้อมนำแผนดังกล่าวไปสู่ภาคปฏิบัติโดยสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาตนเอง และสามารถพึ่งพาตนเองไปพร้อมกับการดำเนินชีวิตด้วยหลักศาสนา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรม รวมทั้งร่วมกันส่งเสริมความดีให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ เพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีงามแก่คนไทยทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็น “วิถีคุณธรรม” ที่แสดงออกมาผ่านทางพฤติกรรม แสดงออกถึงความอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีเมตตาต่อกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน รักกัน ช่วยเหลือกัน แบ่งปัน และเอื้อให้มีโอกาส เข้าใจซึ่งกันและกัน และให้อภัย เคารพในความแตกต่างซึ่งกันและกัน ไม่อคติต่อกันอันเป็นหัวใจสำคัญที่จะขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรมอย่างแท้จริง ทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน


จำนวนผู้เข้าชม : 386

กลับหน้าแรก