Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพะเยา ภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๕)

วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพะเยา ภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๕) (การคัดเลือกชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีนายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมโรงแรมเคเอ็ม กว๊านพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ทั้งนี้ ผลการคัดเลือกชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดพะเยา มีดังนี้ ๑) ชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น คือ ชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุขิงแกง ๒) องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น คือ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา และ ๓) อำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น คือ อำเภอแม่ใจ


จำนวนผู้เข้าชม : 718

กลับหน้าแรก