Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการศาสนาจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โดยมีนายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา และคณะอนุกรรมการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ในการนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันให้มติเห็นชอบในเรื่อง แผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกคนดีศรีจังหวัดและคนดีศรีกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM)


จำนวนผู้เข้าชม : 229

กลับหน้าแรก