Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)

     วันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙–๒๕๖๔) ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีผู้บริหารของกรมการศาสนา ผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงต่าง ๆ จำนวน ๒๐ กระทรวง หน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ และองค์กรภาคเอกชน จำนวน ๑๙ หน่วยงาน รวม ๑๒๐ คน เข้าร่วมในการประชุม ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

     ภายในงานมีการอภิปราย เรื่อง การดำเนินงานพัฒนาองค์กรสู่องค์กรคุณธรรมให้เกิด ผลสำเร็จเป็นรูปธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และ เรื่อง การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของภาคส่วนต่าง ๆ จากวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กร มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละหน่วยงานได้นำไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาองค์กรคุณธรรมของตน ประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนจาก กระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และผู้แทน บริษัท ริกิการ์เม้นส์ จำกัด

     นอกจากนี้ สำนักงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติยังได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปี ๒๕๖๒ ให้ทุกหน่วยงานเข้าใจวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ การขับเคลื่อนคุณธรรมของทุกภาคส่วนเป็นไปในมาตรฐานเดียวกันและประสบผลสำเร็จในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรมมีทิศทางที่ชัดเจนและยั่งยืน


จำนวนผู้เข้าชม : 4517

กลับหน้าแรก