Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการศาสนาจัดการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยมี นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม คณะอนุกรรมการฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมกรมศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom)

ทั้งนี้ ได้รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยผลการดำเนินงาน พบว่า ดัชนีคุณธรรม ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู มีค่าเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม ๔.๕๖ คะแนน เป็น ๔.๗๔ คะแนน ซึ่งสะท้อนให้เห็นสถานการณ์คุณธรรมและการปลอดทุจริตของสังคมไทยที่ดีขึ้น การเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกิจกรรมสาธารณะ การยกระดับเครือข่ายทางสังคมเป็นชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี ๒๕๖๖ ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ส่งผลให้ทิศทางและแนวโน้มของคุณธรรม ๕ ประการของสังคมไทย มีสถานการณ์ที่ดีขึ้น มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็น “สังคมคุณธรรม”


จำนวนผู้เข้าชม : 245

กลับหน้าแรก