Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการศาสนา จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ภาคเหนือ เสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรมทั่วประเทศ

วันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ภาคเหนือ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รมว.วธ. เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นการเดินหน้าเข้าสู่แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) กรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขึ้นในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และเกณฑ์การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม โดยได้จัดการประชุมในภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) จะเป็นกลไกเพื่อขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดได้อย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายระดับชาติ สร้างสังคมไทยที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมและสนับสนุนการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัย เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ ทุกมิติและทุกระดับ คือ ระดับบุคคล ระดับสังคม และระดับประเทศ โดยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเป้าหมายภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ มีตัวชี้วัดดัชนีคุณธรรม ๕ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ หน่วยงานภาครัฐน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงาน มีค่า ITA เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ จากค่าเฉลี่ยในปัจจุบัน ๘๗.๕๗% นอกจากนี้ยังมีตัวชี้วัดย่อยอีก ๗ ตัวชี้วัด อาทิ การเพิ่มหน่วยงานภาครัฐที่มีค่า ITA ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ ๘๕ คะแนน จากเดิม ๕,๘๕๕ แห่ง เป็น ๖,๔๔๑ แห่ง การเพิ่มชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมจากเดิม ๓๙,๑๐๒ แห่ง เป็น ๔๓,๐๑๒ แห่ง เป็นต้น
รมว.วธ. กล่าวต่ออีกว่า สำหรับการประชุมชี้แจงแผนฯ ในส่วนภูมิภาคนั้น ได้จัดการประชุมขึ้นในภาคใต้ คือ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ มีนาคม และภาคกลาง จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มีนาคม ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่เป็นอย่างดี และจะดำเนินการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นลำดับสุดท้ายจึงถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าหากทุกภาคส่วนได้นำแผนดังกล่าวไปสู่ภาคปฏิบัติโดยสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาตนเอง และสามารถพึ่งพาตนเองไปพร้อมกับการดำเนินชีวิต ด้วยหลักศาสนา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมได้ ก็จะช่วยให้เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน
    ดังนั้น เพื่อให้เป้าหมายในอนาคตอีก ๕ ปีต่อจากนี้เห็นผลเป็นรูปธรรม ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันผลักดันให้ “คุณธรรม” เป็นคุณค่าหลักนำการพัฒนา ร่วมกันส่งเสริมความดีให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ เพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีงามแก่คนไทยทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็น “วิถีคุณธรรม” ที่แสดงออกมาผ่านทางพฤติกรรม อันจะเป็นทุนทางสังคมที่สร้างความเข้มแข็ง ทั้งในด้านวัฒนธรรมและสังคม รวมไปถึงเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นหัวใจสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการพลิกโฉมประเทศ ก้าวไปสู่สังคมคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อให้ประเทศไทยมีความสงบสุข สมานฉันท์ และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ


จำนวนผู้เข้าชม : 307

กลับหน้าแรก