Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนจังหวัดพะเยา เป็น “จังหวัดคุณธรรม” ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา จัดพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนจังหวัดพะเยา เป็น “จังหวัดคุณธรรม” ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ 

โดยมีนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนของจังหวัดพะเยา ได้มีส่วนร่วมในการปลูกฝังคุณธรรม เพื่อให้ “คุณธรรม นำการพัฒนา” เป็นแหล่งสร้างคนดี เพื่อสังคมดี โดยยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ และดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย ภายใต้คุณธรรม ๕ ประการ คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู”


จำนวนผู้เข้าชม : 823

กลับหน้าแรก