Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

คกก. คุณธรรมแห่งชาติ เห็นชอบผลการคัดเลือกชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ๒๔๘ แห่ง ทั่วประเทศ พร้อมจัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ

วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พร้อมด้วย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะรองประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ คนที่ ๑ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เพื่อพิจารณา คัดเลือกชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น และคนดีศรีจังหวัดและคนดีศรีกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ใน ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับพัฒนาคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น ๔๒,๔๓๐ แห่ง และเห็นชอบผลการคัดเลือกชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น รวมจำนวน ๒๔๘ แห่ง รวมทั้งเห็นชอบผลการคัดเลือกคนดีศรีจังหวัด และคนดีศรีกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมทั้งสิ้น ๑๖๐ คน ประกอบด้วย ประเภทเด็ก/เยาวชน (อายุ ๑๓ - ๒๕ ปี) และประเภทประชาชน จาก ๗๖ จังหวัด รวม ๑๕๒ รางวัล และในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวม ๘ รางวัล อีกทั้งจะผลักดัน ๖ ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการขับเคลื่อนคุณธรรมของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ ของศูนย์คุณธรรม เพื่อบูรณาการความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การเฝ้าระวัง/ติดตาม/รายงานสถานการณ์คุณธรรมทุกจังหวัด การผลักดันการส่งเสริมคุณธรรมเป็นวาระจังหวัด การค้นหาต่อยอดทุนความดีในชุมชนร่วมกับเครือข่ายองค์การทางศาสนา การพัฒนาครูโค้ชเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม การพัฒนาระบบเครดิตทางสังคม และการพัฒนานักสื่อสารคุณธรรม/ความดี เพื่อผลิตสื่อที่มีคุณภาพและคุณธรรมโดยจะนำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทยต่อไป

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังได้รับทราบผลความก้าวหน้าตัวชี้วัด ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๙ ตัวชี้วัด โดยมีผลการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๘ ตัวชี้วัด และมีผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย
๑) ดัชนีคุณธรรม ๕ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู”
๒) หน่วยงานภาครัฐน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงาน มีค่า ITA เพิ่มขึ้น
๓) จำนวนเครือข่ายทางสังคมมีขีดความสามารถในการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย
๔) จำนวนเครือข่าย/องค์กรจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทำกิจกรรม
๕) องค์กรเครือข่ายทางสังคมที่มีการพัฒนาระบบเครดิตทางสังคม (Social Credit) ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยเพื่อรองรับการส่งเสริมคุณธรรม
๖) จำนวนหน่วยงานภาครัฐมีค่า ITA ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
๗) ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย
๘) จำนวนคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตจากการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรเครือข่าย และอยู่ระหว่างติดตามผล จำนวน ๑ ตัวชี้วัด คือ จำนวนประชากร มีกิจกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น โดยจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต่ออีกว่า เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยให้เกิดความต่อเนื่อง ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบกรอบแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะอนุกรรมการระดับนโยบาย จำนวน ๔ คณะ ซึ่งประกอบด้วย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย คณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย และคณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) อันเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมของทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายให้คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ

ทั้งนี้จะได้จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นทั้ง ๒๔๘ แห่ง และรางวัลคนดีศรีจังหวัดและคนศรีกรุงเทพมหานคร จากนายกรัฐมนตรี ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ต่อไป


จำนวนผู้เข้าชม : 365

กลับหน้าแรก