Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วธ. ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๖๕๗ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มอบหมายให้ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติของปี พ.ศ. ๒๖๕๗ ให้แก่ผู้แทนกระทรวง องค์กรอิสระ หน่วยงานอิสระ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom)

นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า จากความร่วมมือ มุ่งมั่น และทุ่มเทในการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วน ส่งผลให้การดำเนินงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดภายใต้เป้าหมายหลักทั้ง ๒ ตัวชี้วัด คือ ดัชนีคุณธรรม ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู และหน่วยงานภาครัฐน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงาน มีค่า ITA เพิ่มขึ้น สำหรับตัวชี้วัดภายใต้แผนย่อย จำนวน ๗ ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย จำนวน ๔ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) จำนวนเครือข่ายทางสังคมมีขีดความสามารถในการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย (๒) จำนวนเครือข่าย/องค์กร จากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะ (๓) จำนวนหน่วยงานภาครัฐ มีค่า ITA ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (๔) ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย ที่ใช้ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ เป็นฐานในการคำนวณเป้าหมาย ปี ๒๕๖๗ (๕) จำนวนองค์กรเครือข่ายทางสังคมที่มีการพัฒนาระบบเครดิตทางสังคม (Social Credit) และ (๖) จำนวนคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตจากการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรเครือข่าย (๗) จำนวนประชากรอายุ ๑๓ ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม มีผลการสำรวจเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แต่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงเป็นตัวชี้วัดที่ทุกภาคส่วนควรให้ความสนใจในการร่วมกันผลักดันให้ผลการดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ

นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อไปว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายคุณธรรม ผ่านกลไกการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม เพื่อส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม การทำความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย รวมจำนวน ๔๒,๔๓๐ แห่ง เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีจำนวนเครือข่ายคุณธรรม จำนวน ๓๙,๑๐๒ แห่ง พบว่า ผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ๓,๓๒๘ แห่ง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘.๕๑ จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ว่าจำนวนเครือข่ายทางสังคมมีขีดความสามารถในการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ซึ่งนับได้ว่าเป็นความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง

นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอให้ทุกภาคส่วนมุ่งเน้นความสำเร็จในเชิงรูปธรรมหรือคุณธรรมจับต้องได้ โดยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมระบบเครดิตทางสังคมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในทุกพื้นที่ ทุกองค์กร เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำและต่อยอดความดี และเชื่อมโยงทุกภาคส่วนในการเข้ามาหนุนเสริมและสร้างประโยชน์สังคมร่วมกันจากระบบเครดิตสังคมดังกล่าว นอกจากนั้น คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้กำหนดแนวทางเพื่อเป็นจุดเน้นในการสร้างการรับรู้ให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมหลัก ๓ มิติ และคุณธรรม ๕ ประการ ผ่านการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม หรือการจัดประชุมสัมมนา โดยการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้กำหนดจุดเน้นในเรื่อง หลักธรรมทางศาสนา และหลักคุณธรรมด้านวินัย สุจริต และกตัญญู ซึ่งเป็นหลักคุณธรรมที่ควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นวิถีชีวิตของคนไทยทุกเพศ ทุกวัย เพื่อเป็นรากฐานในการยกระดับสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมต่อไป


จำนวนผู้เข้าชม : 187

กลับหน้าแรก