Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมนำเสนอข้อมูลความพร้อมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นประธานการประชุมนำเสนอข้อมูลความพร้อมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ และส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแนวทางของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕) ต่อเนื่องในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร (ชั้น ๑) ศาลากลางจังหวัดพิจิตร (หลังเดิม) อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีนายประเสริฐ เล็กสรรเสริญ ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม มีศาสตราจารย์อภิชัย พันธเสน พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ ที่ปรึกษาและอนุกรรมการให้เกียรติร่วมประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม นำโดยนายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ นางสาวสุขุมาล มะลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมฯ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ กระทรวงวัฒนธรรมและผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (zoom)

ผลการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอ และ Tiktok คุณธรรมสรรค์สร้างเพื่อสังคมไทย หัวข้อ "วินัย"

คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ประกาศผลผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอและTiktok คุณธรรมสรรค์สร้างเพื่อสังคมไทย หัวข้อ “วินัย”

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

การประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม

วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม เวลา ๑๔.๐๐ น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม และเยี่ยมชมองค์กรที่ดำเนินการ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดพิจิตร โดยมีเครือข่ายคุณธรรมของจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนคุณธรรม ได้แก่ เครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรม เครือข่ายเกษตรคุณธรรม เครือข่ายอำเภอคุณธรรม เครือข่ายภาคเอกชนคุณธรรม ฯลฯ ณ โรงพยาบาลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องมรกต ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมี นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา ปลัดจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดตรัง

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมมหาธาตุ ชั้น ๓ อาคาร ๑ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้ง ๒/๒๕๖๕ โดยมี นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม พระครูโสภณวัชรคุณ เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์(ธ) ที่ปรึกษา พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๔๓ คน

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดงานเชิดชูเกียรติยกย่อง บุคลากรและกลุ่มงานที่เป็นแบบอย่างในการส่งเสริมคุณธรรม "ศปท. Awards 2022"

วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดงานเชิดชูเกียรติ "ศปท. Awards 2022" โดยมีนางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทวงสาธารณสุข ชั้น ๘ อาคาร ๗ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการฯ จากส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อพิจารณารับรองผลการประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นของจังหวัดพิจิตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

พิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนจังหวัดพะเยา เป็น “จังหวัดคุณธรรม” ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา จัดพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนจังหวัดพะเยา เป็น “จังหวัดคุณธรรม” ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ กระทรวงวัฒนธรรมจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ZOOM)

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพะเยา ภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๕)

วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพะเยา ภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๕) (การคัดเลือกชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีนายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธาน