Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมี นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน นางอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเลขานุการ และ นางสาวสุภาภรณ์ เจริญศิริโสภาคย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เป็นผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมด้วย นางสาวกฤชมน มะโนวาง ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ เข้าร่วมประชุมด้วย
ซึ่งการประชุมดังกล่าว มีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้
๑. พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับรางวัล “คนดีศรีแปดริ้ว” ระดับอำเภอ จำนวน ๒๒ คน และรางวัลองค์กรคุณธรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓๕ องค์กร
๒. ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
๒.๑ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากหน่วยงานภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่งโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๘๙ โครงการ ภายในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๔๑.๗๕ ล้านบาท
๒.๒ การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการคัดเลือกชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น และ “คนดีศรีแปดริ้ว” ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒.๓ ร่างประกาศเจตนารมณ์จังหวัดคุณธรรม และการจัดพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์จังหวัดคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ที่ประชุมเสนอให้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปหลวงพ่อพุทธโสธร อันเป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา มาประดิษฐาน ณ สถานที่จัดพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์จังหวัดคุณธรรมด้วย
ในการนี้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมดำเนินการและเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย 
ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา


จำนวนผู้เข้าชม : 450

กลับหน้าแรก