Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย จัดประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ กิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศรีสุทโธ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์

โดยมี นางรวงทอง พลธิราช วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว


จำนวนผู้เข้าชม : 383

กลับหน้าแรก