Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินองค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินองค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และมอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กร อำเภอ ที่เข้าร่วมประเมินองค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อร่วมกันส่งเสริมคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายในการพลิกโฉมจังหวัดชุมพร ให้เป็น “จังหวัดคุณธรรมต้นแบบ” ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และปีต่อไป เป็นคุณค่าหลัก ในการพัฒนาจังหวัดชุมพร และร่วมกันสร้างสรรค์สังคมด้วยพลังแห่งความดี จากระดับบุคคล ให้ทุกครอบครัว ทุกชุมชน ทุกองค์กรและทุกอำเภอ มีคุณธรรม “เป็นสังคมคุณธรรมที่ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา และองค์กรต่างๆ ในจังหวัดชุมพร เข้าร่วมจำนวน ๑๓๐ คน ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น ๔

ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดชุมพร ดำเนินการจัดประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


จำนวนผู้เข้าชม : 462

กลับหน้าแรก