Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาดา เศวตศิลา ประธานอนุกรรมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีนายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นที่ปรึกษาและอนุกรรมการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยครั้งนี้ เพื่อดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และแนวทางการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แผนปฎิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และการผลิตสื่อส่งเสริมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” และแนวทางการเผยแพร่ต่อไป


จำนวนผู้เข้าชม : 362

กลับหน้าแรก