Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดฉะเชิงเทราสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดฉะเชิงเทราสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ฯ พร้อมกับ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และประธานคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมระดับอำเภอ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมเป็นลายลักษณ์อักษรในการประชุมกรมการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ในการนี้ นางอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ร่วมลงนามในพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์จังหวัดคุณธรรมด้วย โดยมี นางสาวสุภาภรณ์ เจริญศิริโสภาคย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เป็นผู้ดำเนินรายการในพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ฯ ดังกล่าว


จำนวนผู้เข้าชม : 425

กลับหน้าแรก