Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม เพื่อขับเคลื่อนอัตลักษณ์คุณธรรม เพื่อเข้าสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสีทอง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า (ส่วนขยาย) อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ นางยุวดี มีบุญ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มกิจการพิเศษ ร่วมเป็นสักขีพยานในการประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
โดยมีพระครูอนุรักษ์พัชรธรรม เจ้าคณะอำเภอหล่มเก่า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอำเภอหล่มเก่า หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเก่า และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในเขตอำเภอหล่มเก่า และเครือข่าย ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีการประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม เพื่อขับเคลื่อนอัตลักษณ์คุณธรรม เพื่อเข้าสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ในการนี้ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบหนังสือคู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม พร้อมทั้งได้มอบนโยบายภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดคุณธรรม และเชิญชวนองค์กรเครือข่าย สมัครเข้าร่วมโครงการยกย่องคนดีศรีจังหวัดเพชรบูรณ์


จำนวนผู้เข้าชม : 450

กลับหน้าแรก