Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมประเมินผลแบบเสริมพลังเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดอุดรธานี ตามโครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นางสาวสุกุมา คำเมืองคุณ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม พร้อมกลุ่มกิจการพิเศษ ร่วมกับคณะทำงานติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดอุดรธานี ตามโครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

การประชุมถ่ายทอดภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรมในระดับอำเภอ อำเภอลานกระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายนิกร พิลึกเรืองเดช ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานการประชุมการถ่ายทอดภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรมในระดับอำเภอ อำเภอลานกระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม และประพฤติตนเป็นคนดี ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม และประพฤติตนเป็นคนดี ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การประชุมถ่ายทอดภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรมในระดับอำเภอ อำเภอพรานกระต่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายปรีชา พงศ์ประยูร ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานการประชุมการถ่ายทอดภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรมในระดับอำเภอ อำเภอพรานกระต่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ พร้อมด้วย นางสาวปิยธิดา บุโสพิศ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

การประชุมถ่ายทอดภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรมในระดับอำเภอ อำเภอลานกระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอำเภอลานกระบือ เป็นประธานการประชุมการถ่ายทอดภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรมในระดับอำเภอ อำเภอลานกระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมด้วยนายนิกร พิลึกเรืองเดช ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำราญการพิเศษ) และนางสาวอุทุมพร ฝั่งนที ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

การประชุมถ่ายทอดภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรมในระดับอำเภอ อำเภอคลองขลุง (ชุมชนคุณธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอำเภอคลองขลุง มอบให้นายปรีดี ทาเอื้อ ปลัดอำเภอคลองขลุง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ เป็นประธานการประชุมการถ่ายทอดภารกิจด้านการสงเสริมคุณธรรมไปในระดับอำเภอคลองขลุง(ชุมชนคุณธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การประชุมถ่ายทอดภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรมในระดับอำเภอ อำเภอปางศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสนอง บุษวงค์ นายอำเภอปางศิลา เป็นประธานการประชุมการถ่ายทอดภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรมไปในระดับอำเภอ อำเภอคลองปางศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การประชุมถ่ายทอดภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรมในระดับอำเภอ อำเภอคลองลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุทธิพงศ์ หนูเนตร เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ปลัดอำเภอคลองลาน เป็นประธานการประชุมการถ่ายทอดภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรมไปในระดับอำเภอ อำเภอคลองสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การประชุมถ่ายทอดภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรมในระดับอำเภอ อำเภอกำแพงเพชร (องค์กรคุณธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ชี้แจงเป้าหมายและแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การประชุมถ่ายทอดภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรมในระดับอำเภอ อำเภอกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมถ่ายทอดภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรมในระดับอำเภอ อำเภอกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การประชุมการชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและความพร้อมชุมชนคุณธรรมฯ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จัดประชุมการชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและความพร้อมชุมชนคุณธรรมฯ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แก่ผู้นำชุมชนคุณธรรมฯ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชนคุณธรรมฯ เที่ยวชุมชน ยลวิถี ของจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การประชุมถ่ายทอดภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรมในระดับอำเภอ อำเภอทรายทองวัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายมานพ นิ่มทับทิม นายอำเภอทรายทองวัฒนา เป็นประธานการประชุมการถ่ายทอดภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรมไปในระดับอำเภอ อำเภอทรายทองวัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕