Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดงานเชิดชูเกียรติยกย่อง บุคลากรและกลุ่มงานที่เป็นแบบอย่างในการส่งเสริมคุณธรรม "ศปท. Awards 2022"

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดงานเชิดชูเกียรติ "ศปท. Awards 2022" เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทวงสาธารณสุข ชั้น ๘ อาคาร ๗ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดงานดังกล่าว เพื่อยกย่อง เชิดชู บุคลากรและกลุ่มงานที่เป็นแบบอย่างในการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมาย โดยมีการมอบรางวัล "ศปท. Good Guy 2022" ให้แก่บุคลากรประเภทข้าราชการ ได้แก่ นายพศวีร์ วัชรบุตร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ บุคลากรประเภทพนักงานราชการ ได้แก่ นางสาวชยาภรณ์ โกสัยพัฒ นักวิชาการพัสดุ และบุคลากรประเภทจ้างเหมาบริการ ได้แก่ นางสาวกฤติยานี หวาจ้อย จ้างเหมาบริการงานธุรการ และมอบรางวัล "ศปท. สุดปัง 2022" ให้แก่กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากกิจกรรม "ศปท. fit and firm"


จำนวนผู้เข้าชม : 740

กลับหน้าแรก

ข่าวอื่นๆ