Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีนายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมฯในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท (ฝั่งอ่างเก็บน้ำ) ชั้น ๔ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

ทั้งนี้นางวชิราภรณ์ เพ็ชรล้อม วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ฝ่ายเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสระบุรี นางวรรณทิตย์ กิจดี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯโดยมีผลการประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ดังนี้ ชุมชนคุณธรรม จำนวน ๑๔๙ ชุมชน ระดับส่งเสริม ๖๑ ชุมชน ระดับคุณธรรม ๒๗ ชุมชน ระดับต้นแบบ ๖๑ ชุมชน องค์กรคุณธรรม จำนวน ๘๕ องค์กร ระดับส่งเสริม ๑๙ องค์กร ระดับคุณธรรม ๑๑ องค์กร ระดับต้นแบบ ๕๕ องค์กร อำเภอคุณธรรม จำนวน ๑๓ อำเภอ ระดับต้นแบบ ๑๓ อำเภอ

และมีผลการพิจารณาคัดเลือกชุมชน องค์กรและอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ดังนี้

ชุมชนคุณธรรม ได้แก่ ชุมชนคุณธรรมวัดต้นตาล

องค์กรคุณธรรม ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

อำเภอคุณธรรม ได้แก่ อำเภอพระพุทธบาท


จำนวนผู้เข้าชม : 958

กลับหน้าแรก