Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการฯ จากส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อพิจารณารับรองผลการประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นของจังหวัดพิจิตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และรับรองผลการคัดเลือก "คนดีศรีพิจิตร" ที่มีผลงานประจักษ์ของเครือข่ายคุณธรรมของจังหวัดพิจิตร จำนวน ๑๓ เครือข่าย ตามแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ภายใต้แผนก่ารขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๕) ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร (ชั้น๒) ศาลากลางจังหวัดพิจิตร (หลังเดิม) อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

    ในการนี้ นางสาวพรพรรณ กลิ่นเกสร วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการฯ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร 


จำนวนผู้เข้าชม : 830

กลับหน้าแรก