Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ครั้ง ๓/๒๕๖๕ โดยมีการรายงานผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การขับเคลื่อนจังหวัดกำแพงเพชรเป็น "จังหวัดคุณธรรมต้นแบบ" การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร การพิจารณารับรองผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม และพิจารณาคัดเลือกชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรมโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

    ในการนี้ นางสาวนุชรินทร์ภัทร์ ธีระบุญยะ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสาวระวีวรรณ โตวารี ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการจัดประชุม ณ ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์ดำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร


จำนวนผู้เข้าชม : 898

กลับหน้าแรก