Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีนายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมฯในครั้งนี้

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้มอบหมายให้ นางรวงทอง พลธิราช วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณารับรองผลการประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม รวมถึง การคัดเลือกชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ในระดับ : คุณธรรมต้นแบบโดดเด่นของจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีนายอุทัย พลพวก วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย) เป็นประธานการประชุม และมีนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เป็นเลขานุการฯ มีมติรับรองผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมิน ๙ ขั้นตอน ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕) ของอำเภอ องค์กรและชุมชนคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๗๐๒ แห่ง ประกอบด้วย อำเภอคุณธรรม ๑๘ แห่ง องค์กรคุณธรรม ๑๒๓ แห่ง และชุมชนคุณธรรม ๕๖๑ แห่ง

การประชุมอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ครั้ง ๓/๒๕๖๕ โดยมีการรายงานผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การขับเคลื่อนจังหวัดกำแพงเพชรเป็น "จังหวัดคุณธรรมต้นแบบ" การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร การพิจารณารับรองผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม และพิจารณาคัดเลือกชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรมโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การประชุมขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ อำเภอตะพานหิน ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๕)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวพรพรรณ กลิ่นเกษร วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นางฐิฏิยา หาญวีรโยธิน ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมจัดประชุมขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ภายใต้โครงการขับเคลื่อน แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕) จังหวัดพิจิตร

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น.นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โดยมีคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

การประชุมขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ อำเภอบึงนาราง ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๕)

วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวพรพรรณ กลิ่นเกษร วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นางฐิฏิยา หาญวีรโยธิน ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดพิจิตร เข้าร่วมจัดประชุมขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ภายใต้โครงการขับเคลื่อน แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕) จังหวัดพิจิตร ณ ที่ว่าการอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

การประชุมขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ อำเภอโพทะเล ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๕)

วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวพรพรรณ กลิ่นเกษร วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นางฐิฏิยา หาญวีรโยธิน ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดพิจิตร เข้าร่วมจัดประชุมขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ภายใต้โครงการขับเคลื่อน แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕)

การประชุมขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ อำเภอดงเจริญ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๕)

วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวพรพรรณ กลิ่นเกษร วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นางฐิฏิยา หาญวีรโยธิน ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดพิจิตร เข้าร่วมจัดประชุมขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ภายใต้โครงการขับเคลื่อน แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕) จังหวัดพิจิตร

การประชุมขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ อำเภอทับคล้อ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๕)

วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวพรพรรณ กลิ่นเกษร วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นางฐิฏิยา หาญวีรโยธิน ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดพิจิตร เข้าร่วมจัดประชุมขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ภายใต้โครงการขับเคลื่อน แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕) จังหวัดพิจิตร

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุม และนางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ