Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙:๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดย นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ในการนี้ นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุม พร้อมนำเสนอกิจกรรมโครงการที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานในระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

๑) การนำทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (Korat-Battle/ Korat Street Art 2023)

๒) การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) / การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ คุณธรรมต้นแบบ / คนดีศรีจังหวัด ในการประชุมดังกล่าว


จำนวนผู้เข้าชม : 550

กลับหน้าแรก