Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพิสิษฐ์ แร่ทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเทสรังสี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เป็นแผนระดับที่ ๓ ที่เป็นแผนการพัฒนาเชิงประเด็น และสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยสานต่อหลักคิดในการส่งเสริมคุณธรรมจากแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕) โดยประเด็นการพัฒนาของแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และสรุปแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


จำนวนผู้เข้าชม : 473

กลับหน้าแรก