Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังวหัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย และนักวิชาการวัฒนธรรมที่ได้รับมอบหมายให้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอ จำนวน ๔๕ คน ในการนี้ ที่ประชุมมติร่วมกัน ๓ เรื่อง ดังนี้

๑. เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปี ๒๕๖๖

๒. ให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดเชียงราย และคณะทำงานคัดเลือกคนดีศรีจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. ให้อำเภอ องค์กร และชุมชน ประเมินคุณธรรมตามเกณฑ์การประเมิน ๙ ขั้นตอน ๓ ระดับ คือ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับพัฒนาคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ และดำเนินการคัดเลือกอำเภอ องค์กร และชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ ของจังหวัดเชียงราย ให้เป็นไปตามระยะเวลาและหลักเกณฑ์การประเมิน


จำนวนผู้เข้าชม : 384

กลับหน้าแรก