Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีนายสิงห์หราช วงษ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพิจิตรเข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตั้งเป้าหมายให้คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู" ในการนี้ นางฐิตารีย์ อินทร์ตาแสง วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการฯ ได้นำเสนอให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร (หลังเดิม) อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร


จำนวนผู้เข้าชม : 389

กลับหน้าแรก