Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ที่ว่าการอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ แสนประเสริฐ ปลัดอำเภอลานกระบือ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื่อนการประเมินจังหวัดคุณธรรม และการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยนางสาวนุชรินทร์ภัทร์ ธีระบุญยะ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นางสาวระวีวรรณ โตวารี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ นางสาวปัณฑารีย์ อินทรสูต นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และนางสาวขนิษฐา จิตรณรงค์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินฯ ณ ที่ว่าการอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร


จำนวนผู้เข้าชม : 422

กลับหน้าแรก