Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่ององค์กรคุณธรรม และอำเภอคุณธรรม ของจังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่ององค์กรคุณธรรม และอำเภอคุณธรรม ของจังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กร และอำเภอ ที่ได้นำหลัก "บวร" ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม มุ่งเน้นการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมอันพึงประสงค์ ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยมีองค์กรและอำเภอที่ผ่านการประเมิน ทั้งระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และคุณธรรมต้นแบบ เข้ารับเกียรติบัตร จำนวน ๗๔ แห่ง พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้กับบรษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด ในฐานะองค์กรที่ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมของจังหวัดกำแพงเพชรด้วย

ในการนี้ นางสาวนุชรินทร์ภัทร์ ธีระบุญยะ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายอภินันท์ มุสิกะพงษ์ ผู้อำนวยการ กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม นางสาวระวีวรรณ โตวารี ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ ข้าราชการ บุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี ดำเนินการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรดังกล่าว ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร


จำนวนผู้เข้าชม : 1068

กลับหน้าแรก