Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีนายศักรินทร์ ทุมเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมฯ นางสมมารถ คำถนอม วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดระนอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดระนอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อชี้แจงแนวทาง และสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัด ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และมอบเกียรติบัตรเพื่อประกาศยกย่ององค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบ จังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดระนอง

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ และประชุมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม เพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายในจังหวัด รวมทั้ง ประชุมเห็นชอบเกณฑ์การคัดเลือกคนดีศรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

พิธีมอบเกียรติบัตรให้ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดพะเยา

วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

วธ. เดินหน้าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พร้อมมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่องคุณธรรม ๗๑ แห่ง

กระทรวงวัฒนธรรม เดินหน้าแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) พร้อมมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรมในสังกัดองค์กรอิสระภาครัฐและเอกชนในส่วนกลาง ๗๑ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การประชุมสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดและแนวทางการประเมินองค์กร และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดและแนวทางการประเมินองค์กร และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุ่งสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ และจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร

วันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรมุ่งสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยนางฐิตารีย์ อินทร์ตาแสง วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรเป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร (หลังเดิม) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพังงา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพังงา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเทพทาโร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพังงา โดยนายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุม

กระทรวงยุติธรรม ขอหารือแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. 2566 - 2570)

วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. กระทรวงยุติธรรม ขอหารือแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยมี นายอนุชา หะระหนี ผู้อำนวยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตอบข้อหารือพร้อมให้ข้อแนะนำกระทรวงยุติธรรม เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมตามร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ กระทรวงวัฒนธรรม

การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดคุณธรรม ตาม ๑๒ เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดยนายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดคุณธรรม ตาม ๑๒ เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดอุตรดิตถ์ จะขับเคลื่อนเป็นจังหวัดคุณธรรมระดับต้นแบบ

การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม "จังหวัดอุดรธานี" เพื่อยกระดับโมเดลเครือข่ายทางสังคมสู่จังหวัดคุณธรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม "จังหวัดอุดรธานี" เพื่อยกระดับโมเดลเครือข่ายทางสังคมสู่จังหวัดคุณธรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๕)

การประชุมนำเสนอข้อมูลความพร้อมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยะเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นประธานการประชุมนำเสนอข้อมูลความพร้อมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น ๑