Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาคัดเลือก "คนดีศรีจังหวัด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเภทเด็ก/เยาวชน และประเภทประชาชน

ในการนี้ นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิ จากภาคประชาชน ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกฯ ประเภทเด็ก/เยาวชน จำนวน ๓ คน และประเภทประชาชน จำนวน ๓ คน ซึ่งได้มีการจัดเรียงลำดับโดยคณะทำงานฯ แล้วนั้น ที่ประชุมมีการดำเนินการพิจารณากลั่นกรองผลงาน จากรูปเล่มและการนำเสนอผลงานผ่านคลิปวีดิโอ คนละ ๓-๕ นาที ซึ่งมีมติในที่ประชุมพิจารณาให้เหลือประเภทละ ๑ คน ดังนี้

- ประเภทเด็ก/เยาวชน ได้แก่ นางสาวจันทรัตน์ สารรัตน์ อายุ ๑๖ ปี โรงเรียนทัพราชวิทยา ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

- ประเภทประชาชน ได้แก่ นางเตือนใจ ดอกบุญนาค อายุ ๕๒ ปี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว โดย นางนภสร พระยาลอ วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดประชุมฯ ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว และสรุปผลการพิจารณา ไปยัง กรมการศาสนา เพื่อรวบรวมจัดทำโล่รางวัลจากประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คนดีศรีจังหวัด โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ในที่ประชุมกรมการจังหวัด หรือในโอกาสที่เหมาะสมในลำดับต่อไป


จำนวนผู้เข้าชม : 336

กลับหน้าแรก