Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานวัฒนธรรจังหวัดกาญจนบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยมีนายศักรินทร์ ทุมเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมฯ นางสมมารถ คำถนอม วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๕ คน ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

ในการประชุมครั้งนี้ สรุปสาระสำคัญ ที่แจ้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อทราบและมีมติเห็นชอบ ดังนี้
๑. การประเมินองค์กรคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก "คนดีศรีจังหวัด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๓. แนวทางการประเมินองค์กร และจังหวัดคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๔. การพิจารณาคัดเลือก "คนดีศรีจังหวัด" จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๕. รายงานผลการประเมินจังหวัดคุณธรรม ตามเกณฑ์การประเมิน ๙ ขั้นตอน ระดับ ของจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๖. ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง ตรวจสอบคุณสมบัติชุมชมองค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


จำนวนผู้เข้าชม : 299

กลับหน้าแรก