Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามโครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ในการนี้ นางรวงทอง พลธิราช วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย เป็นเลขานุการในการประชุมครั้งนี้ ในการพิจารณาคัดเลือก "คนดีศรีจังหวัด" จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แก่ประเภทเด็กและเยาวชน ๑ ราย และประเภทประชาชน ๑ ราย และการพิจารณาการประเมินยกระดับชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม จังหวัดคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อจะดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกไปยังกรมการศาสนาต่อไป 
ณ ห้องประชุมศรีสุทโธ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย


จำนวนผู้เข้าชม : 245

กลับหน้าแรก