Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดกระบี่ ภายใต้แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดกระบี่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดกระบี่ ภายใต้แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยนายโกมาต แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ นำเสนอสาระสำคัญ ให้ที่ประชุม รับทราบและพิจารณา ดังนี้

๑. ชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางในการขับเคลื่อนตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ ๒ฯ

๒. พิจารณาคัดเลือก "คนดีศรีจังหวัดกระบี่" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ประเภท เด็กและเยาวชน,ประเภทประชาชนทั่วไป

๓. แนวทางการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๔. พิจารณาร่าง "ประกาศเจตนารมณ์ส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดกระบี่" เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม

ในการประชุมครั้งนี้ นายสมชาย หาญภักดีปฎิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมไมตรี สช. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่


จำนวนผู้เข้าชม : 362

กลับหน้าแรก