Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานีจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ระดับจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ระดับจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามโครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี

ในการนี้ นางสาวพรทิพย์ กำเหนิดแจ้ง วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นางวัชรา พูลเขตรวิทย์ เป็นเลขานุการในการประชุมครั้งนี้ ได้มีเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ 
๑. การพิจารณาคัดเลือก "คนดีศรีจังหวัด" จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. การพิจารณาคัดเลือก องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณา "คนดีศรีจังหวัด" และองค์กรคุณธรรมโดดเด่น โดยให้ผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก ได้นำเสนอข้อมูลต่อคณะอนุกรรมการ
ทั้งนี้ มติที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป


จำนวนผู้เข้าชม : 381

กลับหน้าแรก