Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดย นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีนายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในที่ประชุม ในการนี้ ที่ประชุมเห็นชอบเกณฑ์การคัดเลือกคนดีศรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการจัดประชุมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม เพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายในจังหวัดอุตรดิตถ์ และวางกลไกการขับเคลื่อนในแต่ละเครือข่าย ซึ่งกำหนดจัดประชุมในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖


จำนวนผู้เข้าชม : 511

กลับหน้าแรก