Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีนายสิงห์หราช วงษ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร (หลังเดิม) อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

การประชุมเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จัดประชุมเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมฯ

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอนันต์ จรุงโรจน์รัศมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเจติยาคีรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร อาคาร ๑ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

การประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดย นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

การประชุมคณะทำงานและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะทำงานและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด โดยนางสาวเบญจวรรณ มีเผือก หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี ประธานคณะทำงานฯ มอบหมายให้นางสาวคนึง ไข่ลือนาม วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับ จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย จัดพิธีมอบเกียรติบัตรองค์กร และอำเภอคุณธรรม ระดับคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย จัดพิธีมอบเกียรติบัตรองค์กร และอำเภอคุณธรรม ระดับคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕)

การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อประเมินยกระดับ ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นางสาวสุภาภรณ์ เจริญศิริโสภาคย์ ผู้อำนวยการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม นางสาวกฤชมน มะโนวาง ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ ลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อประเมินยกระดับ ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อประเมินยกระดับ ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อประเมินยกระดับ ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมทั้งบรรยายชี้แจงการประเมินระดับคุณธรรม ตามเกณฑ์การประเมิน ๙ ขั้นตอน ๓ ระดับ ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

การประชุมสร้างเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม” เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจของแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม” เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจของแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และระดมความคิดเห็นแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมและร่วมกันกำหนดคุณธรรมเป้าหมายของจังหวัดอุตรดิตถ์ ตลอดจนวางกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรมในทุกเครือข่าย โดยมีกลุ่มเป้าหมายจาก ๙ เครือข่าย