Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น ๔ โดยมีนายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมฯ และนางแสงเพชร ลำไธสง วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นคณะอนุกรรมการและเลขานุการ

การประชุมมีสาระสำคัญเพื่อรับรองผลการประเมินชุมชน องค์กรและอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมิน ๙ ขั้นตอน ผลปรากฎ ดังนี้

-ประเภทชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ได้แก่ ชุมชนคุณธรรมวัดอัมพวันหินโคน อำเภอลำปลายมาศ

-ประเภทองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นได้แก่ สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์

-ประเภทอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นได้แก่ อำเภอนางรอง และพิจารณาคัดเลือก "คนดีศรีจังหวัด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปรากฏผล ดังนี้

-ประเภทเด็กและเยาวชน ได้แก่ นางสาวกานต์วรี สังข์อินทร์

-ประเภทประชาชน ได้แก่ นายสุรศักดิ์ ลิ่มวิไลกุล


จำนวนผู้เข้าชม : 400

กลับหน้าแรก