Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาคัดเลือก "คนดีศรีจังหวัด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเภทเด็ก/เยาวชน และประเภทประชาชน

ในการนี้ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานราชการต่างๆ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกฯ ประเภทเด็ก/เยาวชน จำนวน ๓ คน และประเภทประชาชน จำนวน ๕ คน

ที่ประชุมมีการดำเนินการพิจารณากลั่นกรองผลงาน จากรูปเล่มและการนำเสนอผลงานโดยการสัมภาษณ์ จากคณะอนุกรรมการฯ คนละ ๕ นาที ซึ่งมีมติในที่ประชุมพิจารณาให้เหลือประเภทละ ๑ คน ดังนี้

- ประเภทเด็ก/เยาวชน ได้แก่ นางสาวอันดามัน กลิ่นมาลัย อายุ ๑๕ ปี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

- ประเภทประชาชน ได้แก่ นายสัญญา สังข์แก้ว อายุ ๖๖ ปี ไวยาวัจกรวัดด่านสำโรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ โดย นางสุมลฑา เจริญศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการฯ พร้อมด้วย นายกำพล จาววัฒนาสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นางสาววชิรวรรณ บุตรโส นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด และบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดประชุมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และสรุปผลการพิจารณา ไปยังกรมการศาสนา เพื่อรวบรวมจัดทำโล่รางวัลจากประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คนดีศรีจังหวัด โดยประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ในที่ประชุมกรมการจังหวัด หรือในโอกาสที่เหมาะสมในลำดับต่อไป


จำนวนผู้เข้าชม : 417

กลับหน้าแรก